afri.gif (57093 bytes)

 
  หน้านี้ถูกเปิดเป็นครั้งที่   

 1367

 

     ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากทวีปเอเชีย เป็นที่ตั้งของประเทศต่าง ๆ 53 ประเทศ มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศใต้และทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรอินเดีย ภูมิอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น มีพื้นที่ทำการเพาะปลูกได้เพียงร้อยละ 6 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทวีปอื่นๆ 

ทวีปแอฟริกามีประชากรรวมกันประมาณ 725 ล้านคน แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกเป็นชนผิวดำ ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภูมิภาคแอฟริกากลาง ตะวันออก ตะวันตกและใต้ (หรือที่เรียกรวมกันว่าบริเวณใต้ทะเลทรายซาฮาร่า)อีกกลุ่มหนึ่งเป็นชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของทวีป

ประเทศในทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ยากจน โครงสร้างทางเศรษฐกิจพึ่งพาสินค้าเกษตรกรรมและทรัพยากรแร่ธาตุเป็นส่วนใหญ่ จัดว่าเป็นทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดทวีปหนึ่ง แต่ยังไม่ได้นำทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 

  ในส่วนของโฮมเพจนี้ ครอบคลุมประเทศในทวีปแอฟริกาบริเวณใต้ทะเลทรายซาฮาราลงมา ซึ่งมีอยู่ 44 ประเทศ และเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากเป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ มีพลเมืองกว่า 500 ล้านคน มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติประเทศต่าง ๆ อาทิ น้ำมัน ทองคำ เพชร พลอย อัญมณี ไม้และสัตว์น้ำ ......