Make your own free website on Tripod.com
 

แบบฝึกหัด เรื่องทวีปแอฟริกา

ชื่อ-นามสกุล     ชั้น 

1.ข้อไดกล่าวถึงที่ตั้งของทวีปแอฟริกาได้ถูกต้องที่สุด
   ก. เป็นทวีปที่อยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิก  
   ข. เป็นทวีปที่ตั้งอยู่ระหว่างซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้
   ค. ดินแดนเกือบทั้งหมดของทวีปตั้งอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร
   ง. เป็นทวีปที่ตั้งอยู ่ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปยุโรป

2.ประเทศในทวีปแอฟริกาที่ตั้งอยู่ใกล้กับดินแดนของทวีปยุโรป มากที่สุดคือประเทศใด
   ก. ลิเบีย
   ข. อิยิปต์
   ค. โมร็อกโก
   ง. แอลจีเรีย

3.ทวีปแอฟริกาใหญ่รองจากทวีปใด
   ก. ทวีปเอเชีย
   ข. ทวีปอเมริกาเหนือ
   ค. ทวีปอเมริกาใต้
   ง. ทวีปแอนตาร์กติกา

4.ภูมิภาคใดของทวีปแอฟริกาที่มีจำนวนประเทศน้อยที่สุด
   ก. แอฟริกาใต้
   ข. แอฟริกาเหนือ
   ค. แอฟริกากลาง
   ง. แอฟริกาตะวันออก

5.ข้อใดกล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา ได้ถูกต้องที่สุด
   ก. พื้นที่ 2 ใน 3 ของทวีปเป็นที่ราบสูง
   ข. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและทะเลทราย
   ค. พื้นที่ทางด้านตะวันตกจะสูงกว่าด้านตะวันออก
   ง. พื้นที่ตอนเหนือของทวีปจะมีลักษณะเป็นที่ราบขนาดใหญ่

6.ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่ไม่ปรากฏอยู่บริเวณตอนกลางของทวีปแอฟริกา
   ก. ลุ่มแม่น้ำคองโก
   ข. ทะเลสาบวิกตอเรีย
   ค. ยอดเขาคิลิมานจาโร
   ง. ทะเลทรายคาลาฮารี

7.การที่ชายฝั่งของทวีปแอฟริกาค่อนข้างเรียบทำให้เกิดผลในลักษณะใด
   ก. ทำให้สามารถติดต่อกับทวีปอื่นได้สะดวก
   ข. ทำให้การคมนาคมทางทะเลสะดวกสบาย
   ค. ทำให้ทวีปแอฟริกาไม่ค่อยมีอ่าว และคาบสมุทร
   ง. ทำให้ประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกามักมีขนาดใหญ่

8.ที่ราบสูงที่มีระดับความสูงมากที่สุดในทวีปแอฟริกาคือข้อใด
   ก. ที่ราบสูงกินี
   ข. ที่ราบสูงบิเอ
   ค. ที่ราบสูงโซมาเลีย
   ง. ที่ราบสูงเอธิโอเปีย

9.การที่ทวีปแอฟริกามีเส้นศูนย์สูตรผ่านตอนกลางของทวีปมีผลต่อภูมิอากาศของทวีปนี้อย่างไร
   ก. เป็นผลทำให้ทวีปแอฟริกามีฝนตกชุกตลอดปี
   ข. ทำให้ดินแดนทั้งหมดของทวีปตั้งอยู่ในเขตร้อน
   ค. ลักษณะอากาศบริเวณตอนเหนือ และใต้เส้นศูนย์สูตรจะคล้ายคลึงกัน
   ง. ดินแดนเหนือเส้นศูนย์สูตร จะมีอุณหภูมิสูงกว่าดินแดนใต้เส้นศูนย์สูตร

10.บริเวณลุ่มแม่น้ำคองโกในทวีปแอฟริกามีภูมิอากาศแบบใด
   ก. ร้อนชื้น
   ข. อบอุ่นชื้น
   ค. ทุ่งหญ้าสะวันนา
   ง. ทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย

11.ลมประจำที่พัดเข้าสู่ทวีปแอฟริกาเป็นลมประเภทใด
   ก. ลมสินค้า
   ข. ลมมรสุม
   ค. ลมตะวันตก
   ง. ลมตะวันออก

12.บริเวณใดของทวีปแอฟริกาที่ตั้งอยู่ในเขตอากาศแบบอบอุ่น
   ก. ที่ราบสูงกินี
   ข. ชายฝั่งบาร์บารี
   ค. เกาะมาดากัสกา
   ง. คาบสมุทรโซมาเลีย

13.บริเวณชายฝั่งรอบอ่าวกินีจะมีพืชพรรณธรรมชาติเป็นแบบใด
   ก. ป่าดงดิบ
   ข. ป่าผลัดใบ
   ค. ทุ่งสเตปป์
   ง. ทุ่งสะวันนา

14.ชนเผ่าใดของทวีปแอฟริกาอาศัยอยู่แถบทะเลทรายกาลาฮารี
   ก. บันตู
   ข. ปิ๊กมี
   ค. วาตูซี
   ง. บุชแมน

15.ภาษาอาหรับเป็นภาษาที่นิยมใช้ในบริเวณใดของทวีปแอฟริกา
   ก. แอฟริกาใต้
   ข. แอฟริกาเหนือ
   ค. แอฟริกาตะวันตก
   ง. แอฟริกาตะวันออก

16.ศาสนาใดที่มีผู้นับถือมากที่สุดในทวีปแอฟริกา
   ก. ยิว
   ข. ฮินดู
   ค. คริสต์
   ง. อิสลาม

17.ลักษณะเด่นทางประชากรในทวีปแอฟริกาคือข้อใด
   ก. มีอัตราการเกิดต่ำ
   ข. มีอัตราการเกิดสูง
   ค. มีประชากรหนาแน่นมาก
   ง. มีจำนวนประชากรมากกว่าทุกทวีป

18.บริเวณใดมีประชากรหนาแน่นที่สุดในทวีปแอฟริกา
   ก. คาบสมุทรภาคใต้
   ข. เกาะมาดากัสกา
   ค. ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนล์
   ง. ที่ราบสูงภาคตะวันออก

19.แมลงเซตซี เป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพใด
   ก. การเลี้ยงสัตว์ในเขตร้อน
   ข. การเลี้ยงสัตว์ในเขตอบอุ่น
   ค. การล่าสัตว์ในเขตทะเลทราย
   ง. การเพาะปลูกในเขตลุ่มแม่น้ำคองโก

20.กลุ่มประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่เป็นสมาชิกโอเปคทั้งหมด
   ก. อิยิปต์, ไนเจอร์, ซูดาน
   ข. ลิเบีย, ไนจีเรีย, แอลจีเรีย
   ค. ซาอีร์, โมร็อกโก, แอลจีเรีย
   ง. แอฟริกาใต้, โมซัมบิก, อังโกลา

21.กระแสน้ำสายใดในทวีปแอฟริกาที่เป็นปัจจัยส่งเสริมการประมงน้ำเค็ม
   ก. กระแสน้ำอุ่นกินี
   ข. กระแสน้ำเย็นคานารี
   ค. กระแสน้ำอุ่นโมซัมบิก
   ง. กระแสน้ำเย็นเบงกาลา

22.เส้นทางคมนาคมทางบกในทวีปแอฟริกามีลักษณะสำคัญอย่างไร
   ก. เส้นทางรถไฟหนาแน่นกว่าทางรถยนต์
   ข. เป็นเส้นทางสายยาวจากภาคเหนือไปสู่ภาคใต้
   ค. มักเป็นเส้นทางสายสั้นๆ มีมากแถบชายฝั่งทะเล
   ง. การคมนาคมทางบกมีอยู่อย่างหนาแน่น

23.ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
   ก. ประเทศซูดาน - ฝ้าย
   ข. ประเทศกานา - โกโก้
   ค. ประเทศซาอีร์ - ทองคำ
   ง. ประเทศสาธาณรัฐแอฟริกาใต้ - เพชร

24.เมืองท่าที่เก่าแก่ และตั้งอยู่บริเวณแหลมกู้ตโฮปคือเมืองใด
   ก. ไคโร
   ข. เคปทาวน์
   ค. ปอร์ตซาอิค
   ง. โจฮันเนสเบอร์ก

25.เส้นทางคมนาคมทางน้ำในข้อใดที่มีเรือสินค้าผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมาก   และช่วยย่นระยะทางระหว่างยุโรป กับทวีปเอเเชียได้เป็นอย่างดี
   ก. อ่าวกินี, ทะเลแดง
   ข. แหลมกู้ดโฮป, อ่าวบิสเคย์
   ค. ช่องแคบโมซัมบิก, อ่าวเอเดน
   ง. ช่องแคบยิบรอลตา, คลองสุเอช

26.ข้อใดเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในทวีปแอฟริกา
   ก. ขาดเงินทุนในการพัฒนา
   ข. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและทะเลทราย
   ค. ประชากรขาดความรู้ และความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
   ง. ถูกทุกข้อ

27.ประเทศใดมีแม่น้ำ 2 สายไหลมาบรรจบกันเป็นลักษณะตัวอักษร Y ทางตอนกลางประเทศ
   ก. ลิเบีย
   ข. เคน
   ค. อียิปต์
   ง. ไนจีเรีย

28.ประเทศใดไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลเลย
   ก. ซูดาน
   ข. เคนยา
   ค. ยูกันดา
   ง. เอธิโอเปีย

29.คาบสมุทรไซนายเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของประเทสใด
   ก. อียิปต์
   ข. โซมาเลีย
   ค. ตูนิเซีย
   ง. โมร็อกโก

30.ประเทศใดมีประชากรส่วนใหญ่เป็นพวกผิวดำเผ่าบัยดู
   ก. กานา
   ข. ตูนิเซีย
   ค. อังโกลา
   ง. โมซันบิก